កន្សោមសនិទាន Rational Fractiional Mathematical Expression Caterer.vn

1. កន្សោមសនិទាន
គេមានចំនួនសនិទានដែលយើងបានស្គាល់ដូចជា
យើងសិក្សាបន្តនូវចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែង និង ភាគយក
ជាពហុធាដូចជា
ជាទូទៅ
កន្សោមសនិទានជាកន្សោមមានទម្រង់ 𝐴/𝐵 ដែល 𝐴 និង 𝐵
ជាពហុធាហើយ 𝐵≠0 ។
2. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន
គេបាន កន្សោមសនិទានស្មើសូន្យ កាលណាភាគយកស្មើសូន្យ
គេបាន កន្សោមសនិទានគ្មានន័យ កាលណាភាគបែងស្មើសូន្យ

កិច្ចការផ្ទះ
លំហាត់លេខ1 2 3 ទំព័រទី67

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *