ការណែនាំទូទៅអំពីទំនាយថ្ងៃចុងក្រោយ ផ្នែកទី ១ (ភាគ ១) | Jan 30, 2021 Caterer.vn

ការណែនាំទូទៅអំពីទំនាយថ្ងៃចុងក្រោយ ផ្នែកទី ១​ (ភាគ ១) | General Orientation of the End Time Calendar​ Section 1 (Part 1)
មាន ណាថាណែល | Mr. Nathaniel ME
Jan 30, 2021

Joshua ME
Email: vannak.ngin@gmail.com
Telephone: +855 60 888 123/+855 12 375 712/+855 98 375 712
Bank Account (ABA): Vannak Ngin (000380459)
លេខគណនីវីង ( Wing Account ) : 03369302

The Sarepta Tabernacle:


source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *