កាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ទ្វីបអឺរ៉ុប Médias Khmer En Europe-រពារសម្បត្តិធម្មជាតិ គឺការពារជិវិតពលរដ្ឋខ្មែរ Caterer.vn

#KhmerTopNews
#kampucheaTopNews
#កាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ទ្វីបអឺរ៉ុប

I am trying to make video good quality HD to all of you and if you have quest, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you!!
==================================================================================================

===================================
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *