បុគ្គលិកដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាល់ក្រហម – Outstanding Staff by Mr. Ly Haw Caterer.vn

In this video we want to show you about បុគ្គលិកដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាល់ក្រហម – Outstanding Staff by Mr. Ly Haw – Success Reveal

“បុគ្គលិក​ដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាត់ក្រហម​”
លោកគ្រូ លី​​ ហាវ នាយកសាលារៀនIDEALLY អន្តរជាតិ

Video credit to Ly Haw

——————————
ស្តាប់សៀវភៅ 52ក្បាល/ឆ្នាំជាមួយមនុស្សជាងបីពាន់នាក់ផ្សេងទៀត
នៅលើ WEREAD៖ http://bit.do/fPY6L
——————————

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group: http://bit.do/eQi3v
☛ Nivorth101: http://bit.do/fPY7a
✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #LyHaw

❤Watch all Success Reveal video❤
☛ https://goo.gl/TpVLPW
.: SUBSCRIBE for new video everyday :.
☛https://goo.gl/VL5X8r

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng: https://goo.gl/js4Hw5
Siev Sophal: https://goo.gl/2SSTpm
Lay Lonn: https://goo.gl/tvXZT7
Kong Parith: https://goo.gl/q7ktff
Quach Mengly: https://goo.gl/b9p3Qg
Tang Namsrun: https://goo.gl/d6tvfG
Oun Sarath: https://goo.gl/RkJKAu
Sim Dara: https://goo.gl/qbDR3Y
Kuy Vat: https://goo.gl/9Mm64F
Din Somethearith: https://goo.gl/9Gh7YE
Hero audio book: https://goo.gl/YJubiS
Hem Hema Modern Laundry: https://goo.gl/SF228c
Nourn Ork: https://goo.gl/o1BK18
Soum Sambath: https://goo.gl/8MhdPi
Kim Heang: https://goo.gl/B56qmy

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *