សមីការអេលីប Equation of Ellipses Caterer.vn

ផែនដី ឬ ភពនានា គួរតែ​វិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ​តាមគន្លង​ជារង្វង់ បើយើងយកព្រះអាទិត្យជាផ្ចិត។ ក៏មាន អ្នកប្រាជ្ញ
បូរាណជាច្រើន គិតដូចនេះដែរ។ តែការពិត ភពទាំងឡាយដែលវិលជុំវិញ​ព្រះអាទិត្យ គឺវិលតាមគន្លង​​ ដែលមាន រាងជា {KhBK អេលីប}footnote{Ellipse} ដែលមានព្រះអាទិត្យ ជាកំណុំមួយ របស់គន្លងនេះ, បើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកែបភ្ល័រfootnote{Johannes Kepler។ គាត់មិនមែនកើតនៅខេត្តកែបទេ!}។ វាជាខ្សែ
កោង បិទជិតស្រដៀងនឹង​រង្វង់ដែរ តែកាំរបស់វា ប្រែប្រួល។

បើអ្នកអារសសរឈើមូល តាមខ្សែត្រង់ កែងនឹងសរសរ នោះអ្នកនឹងបាន​មុខកាត់ជារាងរង្វង់។ តែបើអ្នក​អារ​ឈើ​​
វៀចបន្តិច ខុសពីខ្សែត្រង់ អ្នកនឹងបាន​មុខកាត់ជា​រាងអេលីប។ ពងមាន់ ពងទា ពងក្រពើ ជាដើម សុទ្ធតែមានរាង​
ប្រភេទអេលីបក្នុងលំហ។ នដី ឬ ភពនានា គួរែត វЋលជុំវЋញ្រពះអាទិត្យ តាមគន្លង ជារង្វង់ េបើេយើងយក្រពះអាទិត្យជាផ្ចិត។ ក៏មាន អ្នក្របាជ្ញ
បូរាណជាេ្រចើន គិតដូចេនះែដរ។ ែតការពិត ភពទាំងឡាយែដលវЋលជុំវЋញ ្រពះអាទិត្យ គឺវЋលតាមគន្លង ែដលមាន
រាងជា េអលីប1 ែដលមាន្រពះអាទិត្យ ជាកំណុំមួយ របស់គន្លងេនះ, េបើតាមអ្នកវЋទŜសាūស្តែកបភ្ល័រ2។ វាជាែខ្ស
េកាង បិទជិត្រសេដៀងនឹង រង្វង់ែដរ ែតកាំរបស់វា ែ្រប្របФល។
េបើអ្នកអារសសរេឈើមូល តាមែខ្ស្រតង់ ែកងនឹងសរសរ េនាះអ្នកនឹងបាន មុខកាត់ជារាងរង្វង់។ ែតេបើអ្នក អារ េឈើ
េវៀចបន្តិច ខុសពីែខ្ស្រតង់ អ្នកនឹងបាន មុខកាត់ជា រាងេអលីប។ ពងមាន់ ពងទា ពង្រកេពើ ជាេដើម សុទ្ធែតមានរាង
្របេភទេអលីបក្នОងលំហ។

អេលីបដែលមានផ្ចិត និង អ័ក្សធំស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស
អ័ក្សធំដេក មានសមីការស្តង់ដា
– អ័ក្សធំមានប្រវែង និង អ័ក្សតូចមានប្រវែង ដែល
– កំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ
– កំណុំទាំងពីរមានកូអរដោនេ
ឧទាហរណ៍១៖ អេលីបមួយមានសមីការទូទៅ
𝑥^2+4𝑦^2+4𝑥−8𝑦+4=0 ។
ក/ ចូរសរសេរសមីការស្តង់ដានៃអេលីប ។
ខ/ រកកូអរដោនេ ផ្ចិត កំពូល កំណុំហើយសង់អេលីបនោះ ។
ឧទាហរណ៍២៖ អេលីបមួយមានសមីការទូទៅ
〖9𝑥〗^2+〖4𝑦〗^2+36𝑥−24𝑦+36=0 ។
ក/ ចូរសរសេរសមីការស្តង់ដានៃអេលីប ។
ខ/ រកកូអរដោនេ ផ្ចិត កំពូល កំណុំហើយសង់អេលីបនោះ ។
កិច្ចការផ្ទះ
លំហាត់លេខ4.12ទំព័រ103

source

Các loại hình tiệc lưu động mà Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ tiệc Buffet lưu động
  • Dịch vụ tiệc cưới tại nhà lưu động
  • Dịch vụ tiệc hội nghị hội thảo sự kiện lưu động
  • Dịch vụ tiệc liên hoan tất niên lưu động
  • Dịch vụ tiệc lễ kỷ niệm
  • Dịch vụ tiệc lễ khai trương, khánh thành
  • Dịch vụ tiệc liên hoan họp mặt
  • Dịch vụ tiệc sinh nhật
  • Dịch vụ tiệc gia đình,…

 

CÔNG TY TNHH CATERER VIETNAM
Địa chỉ: 252 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
MST: 031441623

Email: caterer.vn@gmail.com

Hotline : 0907780812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *